Integritetspolicy

Waylog tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Att du känner dig trygg i att Waylog behandlar dina personuppgifter med respekt och integritet är viktigt för oss. Vi har upprättat den här policyn för att informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Waylog är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Kontakta dataskyddsansvarige på info@waylog.se om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går tillväga. Nedan framgår varför vi samlar in personuppgifter, typ av behandlade personuppgifter, ändamål, grund och lagringstid.

Varför vi samlar in personuppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. När vi öppnar ett användarkonto åt dig hos Waylog så ingår ditt företag ett avtal med oss enligt våra användarvillkor. För att vi ska kunna hålla vår del av avtalet och tillhandahålla våra tjänster så måste du lämna vissa personuppgifter såsom e-postadress och i vissa fall ditt namn och kontaktuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet på bästa sätt. Det inne-bär t.ex. att spara dina uppgifter i vårt kundregister, kommunicera med dig, se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, samt hantera ditt användarkonto på webbplatsen.

Varifrån vi får uppgifter
De flesta personuppgifter som vi har om dig har du lämnat själv, i samband med att vi har etablerat kontakt och med ditt samtycke upprättat ett användarkonto. Vidare kan vi komma att samla in information om ditt namn och kontaktuppgifter om du använder kontaktformulär eller liknande på vår webbplats, www.waylog.se. Därutöver kan vi från externa källor (t.ex. offentliga register och informationstjänster) komma att samla in sådan information som är nödvändig för att kunna behandla en ansökan om beviljande av finansiering, samt för att genomföra nödvändiga kontroller, exempelvis för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Vi kan därvid komma att behandla personuppgifter om styrelseledamöter och verkliga huvudmän. Genom att använda Waylogs tjänster och ansöka om finansiering bekräftar du att dessa individer har fått information om vår behandling av deras personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi sparar även automatiskt viss information när du använder vår webbplats och plattform, bland annat information om hur webbplatsen och tjänsterna används och teknisk information, såsom besökta webbadresser (URL), IP-adress och uppgift om webbläsare och operativsystem. Vi använder cookies och liknande teknologier för att samla in denna information, se nedan.

Hur vi använder informationen
Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att fullgöra vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till och administrera våra tjänster, för att behandla ansökningar om finansiering, för att se till att webbplatsen och tjänsten fungerar tillfredställande, samt för fullgöra vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra vår webbplats och våra tjänster. Därutöver kan vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att fullgöra vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig på din begäran och i övrigt kommunicera med dig angående våra tjänster och för direktmarknadsföringsändamål. Vid användning av våra tjänster behandlar vi vidare dina personuppgifter för att fullgöra vårt berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med det företag du representerar samt genomföra analyser avseende företagets tillgängliga låneutrymme. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser genomför vi även risk- och kreditbedömningar samt åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagen. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, t.ex. avseende bokföring, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att fullgöra vårt berättigade intresse av att fastställa, försvara och göra gällande rättsliga anspråk; eller för (c) att skydda våra användare.

Vem vi delar dina personuppgifter med
Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till samarbetsparterns och tjänsteleverantörer, samt till tredje part i samband med överlåtelse av en fordran. Vi ser alltid till att uppgifterna överförs på ett säkert sätt.Vi kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Användning av cookies
Vi använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller din mobila enhet för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Vi använder följande cookies på vår webbplats och i våra tjänster. Du har möjlighet att neka att vi använder cookies som inte är nödvändiga, t.ex. cookies för marknadsföringsändamål. Vi använder följande cookies för att kunna använda följande tjänster:
- Google Analytics
- 0Auth

Lagring av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar. Vi använder följande kriterier för att fastställa hur länge vi kan lagra dina personuppgifter: (i) så länge vi har en pågående relation med dig; (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som vi är bundna av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser och förpliktelser i penningtvättslagen); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

Överföring utanför EU/EES
Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. För att tillhandahålla tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU- eller EES-området. Vi säkerställer i så fall alltid att sådana överföringar sker enligt lag och att mottagaren behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På begäran har du rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området, t.ex. av EU-Kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter
Rätt till rättelse
Vi gör vårt bästa för att se till att personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade. 

Tillgång
Du kan begära att få en bekräftelse på om personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat. Du kan först behöva legitimera dig för att vi ska kunna säkerställa att uppgifterna inte lämnas ut till någon som är obehörig. 

Invända mot särskild behandling
Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, av skäl hänförliga till din situation, och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål.

Radering
Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling
Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, om personuppgifter erhållits direkt från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsanasvarig (om möjligt).

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på e-postadressen info@waylog.se eller via post till Waylog AB, Bondegatan 74A, 116 33 Stockholm. 
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.